Page 11 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 11

IMS-järjestelmän käyttöönottoa tuettiin viisipäiväisellä koulutuksella. Täs- sä Iiris-keskuksessa järjestetyssä koulutuksessa ollaan jo loppusuoralla. Oi- kealta Ritva Rouvinen, Marko Vainiomaa ja Heli Virintie.
enää pystytä tekemään yhtä paljon asioita kuin aiemmin. Oli kuitenkin vaikea päättää, mitä prosesseja kehitetään tehokkaammik- si ja mistä tulisi luopua. Prosessit ja niiden keskinäiset suhteet hahmottuivat vähitellen työskentelyn edetessä.
Kuntoutuksessa Kelan standardit ohjaavat prosesseja ja tukevat niiden hahmottamis- ta. Tämän vuoksi kuntoutus pääsikin varsin nopeasti työskentelyn alkuun prosessiensa kanssa. Jatkossa standardien uudistumi-
nen ja toiminnan keskittäminen tulevat aiheuttamaan prosessien päivitystarvetta. Asumispalveluissa toiminnan laajeneminen
ja palveluasumisen kilpailutukset laatuvaa- timuksineen asettavat omia reunaehtojaan prosessien sisällölle ja laadulle. Prosessien kuvaaminen vaatii muutoksen alaisiin asioihin perehtymistä sekä uudenlaisten toimintamal- lien luomista ja on siksi hieman työläämpää.
Useimmat toimintamuodot saivat ydin- prosessinsa kuvattua toimintavuoden aikana. Sen loppupuolella mietittiin jonkin verran
mittareita ja muita mahdollisia toiminnan arviointikeinoja. Koulutuksessa käytiin läpi myös dokumenttien ja lomakkeiden laati- minen ja linkittäminen järjestelmään. Vertai- sorganisaatioksi järjestötoimintojen puolelle saatiin Kuurojen Liitto ry, jonka kanssa on tarkoitus jatkaa IMS-yhteistyötä myös tule- vaisuudessa.
Tulevaisuuden haasteet
Järjestelmän käyttöönotto ja rakenta- minen ovat vielä kesken. Dokumentteja luodaan ja tuodaan järjestelmään vähitellen, samoin mittareita. Prosessien omistajien lisäksi myös muu henkilöstö pitää saada järjestelmän käyttäjäksi. Muiden organisaa- tioiden kokemusten perusteella suurimmat haasteet liittyvät jatkossa järjestelmän ajan tasalla pitämiseen ja hyödyntämiseen jatku- van kehittämisen välineenä. Voisi sanoa, ettei järjestelmä ole oikeastaan koskaan valmis, koska siihen tulisi päivittää uutta tietoa sitä mukaa kuin sitä syntyy tai on saatavilla.
11


   9   10   11   12   13