Page 20 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 20

20
VAPAAEHTOISTYÖ
tukitapaamisten yhteydessä. Tukihenkilötoi- minnan kehittämistarpeisiin liittyvään kysy- mykseen suurin osa tukihenkilöistä vastasi toivovansa pienimuotoista kommunikaa- tio-opetusta, taitojen päivittämistä. Jotkut tukihenkilöt ovat opetelleet viittomakieltä työväenopistossa tai oppineet sitä aiemmin työssään. Joillekin halu pitää yllä omaa viitto- makielen taitoa on ollut yksi syy tukihenki- löksi hakeutumiseen.
Iloja, suruja, lämpöä ja empatiaa
Vaikka tukisuhde eroaa ystävyyssuhteesta mm. henkilökohtaisuuden tason, vuorovai- kutuksen suunnan ja tavoitteiden osalta, se saattaa pitää sisällään sekä iloja että suruja, lämpöä ja myötäelämistä.
”Ulkoilen, juttelen kuulumisia ja kyselen vointeja, kahvittelemme. Mutta pääasiassa puramme sisälle jääneitä raskaita asioita (siis tuettavan, ei minun). Tarvittaessa itku toisen olkapäätä vasten ja halaus, lähei- syys jo sinällään riittää.”
”Suhteemme on lämmin, sydämellinen ja ennen kaikkea luottamuksellinen. Voi pu- hua mistä vaan pelkäämättä, että se juttu leviää mihinkään.”
Joissakin tapauksissa tukisuhde on vuo-
sien varrella muuttunut ystävyyssuhteeksi. Tukihenkilö ja tuettava ovat voineet tutustua toistensa perheisiin ja tapaamisia on ollut myös ”virallisten” tukitapaamisten ulkopuo- lella. Joskus tukihenkilö on tullut ns. yhteisön sisältä, jolloin hän ja tuettava ovat voineet tuntea toisensa pitkään ennen tukisuhdetta.
Tukihenkilöitä tarvittaisiin lisää
Suomi on vapaaehtoistoiminnan luvattu maa ja erilaisia mahdollisuuksia on tarjolla paljon. Kuurosokeiden ryhmässä on tukihen- kilön tarpeessa olevia ollut aina enemmän kuin tukihenkilöksi tarjoutuvia. Erityisesti miehiä on ollut vaikea sitouttaa tämänkaltai- seen toimintaan. Suomen Kuurosokeat ry on vuosien varrella tehnyt useita ”rekrytointi- kierroksia” uusien tukihenkilöiden löytämi- seksi. Kun useampi henkilö on saatu mukaan, on järjestetty alkukoulutusta. Vuonna 2016 järjestön tukihenkilölistalla oli yhteensä 48 nimeä. Näistä ehkä noin puolet tapaa tuet- tavaansa säännöllisesti. Eniten tukihenkilöitä on Tampereella, mutta heitä löytyy myös mm. pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Sodankylästä.
Tukihenkilöä valittaessa pitää huomioida mm. tuettavan ja tukihenkilön luonteiden yhteensopivuus, samankaltaiset kiinnostuk- sen kohteet sekä tukihenkilön valmius tehdä


   18   19   20   21   22