Page 21 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 21

VAPAAEHTOISTYÖ
tuettavan kanssa tämän toivomia asioita. Lisäksi kuurosokean käyttämä kieli ja kom- munikointitavat ja toisaalta tukihenkilöksi tarjolla olevan kommunikaatiotaidot saat- tavat vaikuttaa siihen, kuka sopii kenenkin tukihenkilöksi. Sopivan tukihenkilön löyty- minen saattaa toisinaan viedä jopa vuosia. Toisaalta joskus on onni matkassa ja osapuo- let löytävät toisensa sattumalta jonkin muun toiminnan kautta.
”Kävin silloin tällöin kuurosokeiden käve- lyseurana muiden vapaaehtoisten tavoin. Askeleemme sopivat hyvin yhteen ja meil- lä oli mukavia kävelylenkkejä. Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta alkaa hänelle tu- kihenkilöksi, tartuin heti tilaisuuteen.”
Suomen Kuurosokeat ry on tukenut toimintaa vuosien varrelle järjestämällä tukihenkilökoulutusta, valtakunnallisia ja paikallisia tukihenkilökokoontumisia sekä tarvittaessa henkilökohtaisia keskustelu- mahdollisuuksia ja neuvontaa tukisuhtee- seen liittyen. Lähtökohtaisesti tukisuhde on kuitenkin henkilökohtainen suhde kahden ihmisen välillä ja sen annetaan kasvaa ja kehittyä rauhassa, jollei aihetta suhteen tar- kempaan tarkasteluun ilmene. Tampereella on toisinaan järjestetty myös tuettavien ja tukihenkilöiden yhteisiä tapahtumia, kuten Särkänniemen huvipuistossa käyntejä.
Tukihenkilöt pitävät sekä valtakunnallisia että paikallisia tukihenkilötapaamisia tarpeel- lisina. Valtakunnalliset tapaamiset ovat erityi- sen tärkeitä niille henkilöille, joiden kotipaik- kakunnalla tai sen läheisyydessä ei ole muita tukihenkilöitä. Tapaamisissa päivitetään omia kuurosokeustietoja- ja taitoja, vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan tukisuhteiden mieltä painavista asioista. Tukisuhteet ovat ai- nutlaatuisia suhteita ja niiden käsittely onnis- tuu parhaiten vertaisryhmässä.
”Olen ollut melkein vuosittain tapaamisis- sa. Tapaamiset ovat hyvin tärkeitä jaksami- sen kannalta. On mukavaa vaihtaa kuulu- misia muiden tukihenkilöiden kanssa.” ”Toiminnan kautta olen tutustunut mo- niin mielenkiintoisiin ihmisiin ja saanut uu- sia ystäviä. Vapaaehtoistoiminta on minul- le elämäntapa, luonnollinen yhteys toisiin ihmisiin.”
Lisätietoja Suomen Kuurosokeat ry:n tukihenkilötoiminnasta:
Ritva Rouvinen, aluejohtaja, Suomen Kuu- rosokeat ry
Aluepalvelujen oikeuksienvalvonnan asian- tuntijat, Suomen Kuurosokeat ry
Pentti Pietiläinen, ohjaaja, Kuurosokeiden Toimintakeskus, Tampere
21


   19   20   21   22   23