Page 22 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 22

22
TEKSTI ja KUVA Jaakko Evonen
Kuurosokeat Keilailijat tarjoaa yhteisöllisyyttä ja vertaistukea
Kuurosokeat Keilailijat (KSK) -kerho on nykyisin yksi aktiivisim- mista Suomen Kuurosokeat ry:n järjestötoiminnan alaisuudessa toimivista kerhoista. Vuonna 2005 perustettu kerho tukee kuuroso- keita ja kuulonäkövammaisia keilailijoita lajin harrastamisessa sekä järjestää kilpailuja. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Keilacupissa kilpaili vuonna 2016 parhaimmillaan kahdeksan kerhoa edustavaa kilpailijaa. Seuraavassa neljä aktiivista kerho- laista kertoo näkemyksiään kerhon ja järjestötoiminnan merkityk- sestä lajin harrastamisessa.
1. Mikä oli kerhon tärkein anti ja par- haimmat asiat vuonna 2016?
Kerhonvetäjä Esko Jäntti totesi, että tär- keintä on yhteinen harrastaminen ja vertais- tuki. Kerhon kautta oli mahdollista kilpailla, tavata muita keilailijoita ja kehittyä lajin parissa. VAU:n Keilacupin B-luokan voitto oli yksi vuoden ehdottomista kohokohdista.
Martti Avila nosti esiin aktiivisen kilpai- lutoiminnan ja keilailutaidon ylläpitämisen. Avilan mukaan kiinnostus keilailuun on kuu- rosokeiden keskuudessa vahvaa.
Sari Isakssonista tärkeintä olivat yhteisöl- lisyys, yhdessä toimiminen ja tekeminen. Iloa toivat myös yhdessä tehdyt kisamatkat.
Sinikka Hautalahdesta mukavinta oli yhdessäolo, matkustaminen ja muiden kuu- rosokeiden tapaaminen. Hänen mukaansa
keilaleiri ja uusien keilailutekniikoiden oppi- minen veivät harrastusta eteenpäin.
2. Olitko tyytyväinen kerhoon viime vuonna? Koetko, että kerho oli sinulle tärkeä?
Jäntti koki olevansa tyytyväinen kerhoon. Hän mainitsi, ettei kerhotoimintaa tarvinnut miettiä yksin, vaan kerhotoimintaa suunni- teltiin yhdessä kerhotoimikunnan kanssa. Kerholaiset olivat hänen mukaansa aktiivisia. Tämä kannustaa osallistumaan kerhon toi- mintaan myös jatkossa.
Isakssonkin oli tyytyväinen kerhoon. Hän totesi, että kerho ja keilailu muutenkin ovat jo muodostuneet hänelle elämäntavaksi.
Avila piti toimintaa vireänä. Hän mainitsi


   20   21   22   23   24