Page 25 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 25

”Toisten ihmisten aito kohtaaminen ja heidän kanssaan kommu- nikointi on ihmisen perusoikeus. ”
työryhmien työskentelyyn tuoden siihen lisätietoa kuulonäkövammaisuudesta ja kuu- rosokeudesta sekä niihin liittyvistä erityistar- peista.
- Kommunikaatiopalvelut olivat mukana muun muassa tulkkitoiminnan yh- teistyöryhmän (TTYR) ja kuvailutulkkauksen työryhmän työskentelyssä, kertoo Lahtinen.
Toimintavuonna kommunikaatiopalvelut tuotti erilaisia tiedotus- ja opetusmateri- aaleja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Verkon kautta julkaistut videot havainnollis- tavat esimerkiksi näköön liittyviä käsitteitä sekä sosiaalishaptista kommunikaatiota leikki- ja ryhmätilanteissa.
Lahtisen mukaan pitkäjänteinen yhteistyö muiden vammaisryhmien kanssa on tuotta- nut tulosta.
- Kuurosokeiden kommunikaatiome- netelmien käyttö on vähitellen lisääntynyt myös kuurosokeiden ryhmän ulkopuolella. On huomattu, että muutkin saavat niistä tukea ja apua kommunikointiin ja ympäristön hahmottamiseen.
Erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistu- minen on yksi Kommunikaatiopalvelujen toiminnan osa-alueista. Tulevaisuudessa kosketukseen perustuva teknologia tulee todennäköisesti yleistymään erilaisissa käyttöyhteyksissä. Vuonna 2016 kuurosokeat testasivat mm. värinäpalautteeseen perustu- van informaatiokahvan prototyyppiä.
Lahtinen kohtaa työssään paljon erilaisia kuurosokeiden tiedonsaantiin ja kommu- nikaatioon liittyviä haasteita. Hänestä kuu- rosokeiden yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää erilaisia ratkaisuja mietittäessä. Kommunikaatiomenetelmien opetusta tulisi voida saada kotiin ja lähipiirille. Yhteiskunnan eri tahojen tulisi huomioida myös kuuroso- keiden tarpeet omassa toiminnassaan. Esi- merkiksi televisio-ohjelmien kuvailutulkkaus ja hätätilannetiedotuksen kehittäminen ovat hyviä esimerkkejä aistirajoitteisten ihmisten huomioimisesta.
”Tärkeätä on kuurosokeiden yksilöllisyyden huomioimi- nen. Kommunikaatio-opetusta
tulisi saada kotiin ja lähipiirille.”
Resurssipula näkyy tällä hetkellä koko yhteiskunnassa. Lahtinen on huolissaan esimerkiksi ammattilaisille suunnattujen kuu- lonäkövamma-alan koulutusten mahdollises- ta vähentymisestä tulevaisuudessa.
Lopuksi Lahtinen muistuttaa, että kom- munikaatio on kaikkien yhteinen asia.
- Toisten ihmisten aito kohtaaminen ja heidän kanssaan kommunikointi on ihmisen perusoikeus.
25


   23   24   25   26   27