Page 26 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 26

26
TEKSTI Sanna Paasonen KUVA Tuija Wetterstrand
Järjestötoiminta on osa elämääni
Olen tavallaan syntynyt järjestömaa- ilmaan, sillä äitini oli ja on edelleen järjestöaktivisti. Siksi järjestötoiminta tuntuu
luonnolliselta osalta elämääni. Olen ollut mukana useiden erikokoisten organisaatioi- den toiminnassa, esimerkiksi Kuurojen Liiton nuorisotoiminnassa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:ssä ja Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry:ssä. Suomen Kuuroso- keat ry:n toimintaan lähdin mukaan vasta 2000-luvun alkupuoliskolla, kun kuurosokeu- tumiseni myötä astuin uuteen, tuntematto- maan maailmaan.
Tukea, tietoa ja vaikutusmahdol- lisuuksia
Nykyisin Suomen Kuurosokeat ry on tärkeä osa elämääni. Saan sen kautta ver- taistukea, asiantuntija-apua ja ajantasaista tietoa kuurosokeusalalta. Kuurosokeiden järjestö tuottaa myös tiedotusmateriaaleja, joita minun on helpompi lukea kuin muiden järjestöjen materiaaleja. Esimerkkinä mai- nittakoon kuukausittain ilmestyvä Tuntosar- vi-lehti.
Haluan vaikuttaa kuurosokeiden elä-
mään ja parantaa sen laatua. Siksi en tyydy olemaan vain järjestön rivijäsen vaan istun välillä myös hallituksessa ja erityyppisissä työryhmissä. Järjestössä toimivien kuuroso- keiden tarpeet ovat keskenään hyvin erilaisia riippuen mm. heidän elämäntaustoistaan ja kuulo- ja näkötilanteistaan.
Järjestön ulkopuoliset ihmiset eivät aina ymmärrä, ettei kaikki ole kuurosokeille niin yksinkertaista ja itsestäänselvää kuin muille. Monet eivät hallitse kuurosokeiden kommu- nikaatiomenetelmiä. Siksi kuurosokea joutuu käyttämään kohtaamisessaan usein välikä- siä, vaikka suora vuorovaikutus olisi paras vaihtoehto. Kodin ulkopuolella toimiessaan kuurosokea voi tuntea itsensä ulkopuoli- seksi. Hänen pitää pinnistellä selviytyäkseen päivästä toiseen ympäristössä, jossa hänen tarpeitaan ei osata huomioida. Viittomakie- listen ryhmä on vähemmistöryhmä kuuroso- keiden ryhmän sisällä ja erityisesti taktiilisti kommunikoivilla on suurentunut riski syr- jäytyä. Ulkopuoliset ihmiset eivät aina ym- märrä kuurosokeuden vaikutuksia henkilön elämän kokonaisuuteen. Järjestön oikeuksien valvonnan asiantuntijoiden tuki on monesti tarpeen, että asiat hoituvat.
JÄRJESTÖAKTIIVIN PUHEENVUORO


   24   25   26   27   28