Page 28 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 28

OIKEUKSIENVALVONTA
”Vammaislainsäädännön osalta saimme järjestöyhteistyön avulla torjuntavoiton lakiluonnokseen suunnitellusta 75 ikävuoden ikärajauksesta. ”
28
useita kuulemistilaisuuksia vammaislainsää- dännön uudistamiseen ja soteen liittyvän lainsäädännön valmisteluissa. Olimme aktii- visesti mukana niissä kaikissa ja seurasimme muutenkin valmistelutyötä. Vammaislain- säädännön osalta saimme järjestöyhteis- työn avulla torjuntavoiton lakiluonnokseen suunnitellusta 75 ikävuoden ikärajauksesta. Kirjoitimme lausunnon suunnitelmien vaiku- tuksista kuurosokeille.
Vammaisfoorumin jäsenjärjestönä olimme sen lausunnoissa mukana aina ja sen lisäksi kirjoitimme oman lausuntomme tai kannan- ottomme tilanteissa, joissa kuurosokeus- näkökulmalla oli erityinen merkitys. Vam- maisfoorumi kirjoitti yhteensä 10 lausuntoa. Keräsimme kuurosokeilta kokemuksia kuntoutuksesta. Vammaisfoorumi valmistau- tui näin vaikuttamaan tulevaan kuntoutuksen kokonaisuudistukseen.
Yhteistyötä teimme varsinkin muiden aistivammajärjestöjen sekä Vammaisten henki- löiden oikeuksien neuvottelukunnan, VANE:n kanssa. Näkövammaisten liiton kanssa so- vimme yhteistyöstä vaikuttamistoiminnassa. Kuurojen Liiton kanssa yhteistyömme liittyi lähinnä tulkkauspalveluihin. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmälle kirjoitimme kuurosokeiden
tulkkauspalveluja käyttävien näkökulmista ja viestintävirastolle yleispalvelupisteiden tie- donsiirtonopeuksista. Olimme mukana Kelan yhteistyöryhmissä kehittämässä asiakaspalve- luita ja tulkkauspalveluita. Kirjoitimme Kelalle lausunnon ulkomaan tulkkauksen ammattitai- tovaatimuksista ja teimme yksittäisen asiak- kaan muutoksenhaun, koska sillä oli laajempaa merkitystä kuurosokeiden tulkkauspalveluun. Harvinaiset-verkoston mukana vaikutimme harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman jalkauttamiseen.
Omia lausuntoja kirjoitimme 12. Ne liittyivät: pankkilakiin ja jokaisen oikeuteen pankkitunnuksiin, liikennekaari-hankkeeseen ja mahdollisimman itsenäisen liikkumisen ja taksien ammattitaitovaatimusten turvaami- seen, maakunta- ja sote-lainsäädäntöön ja asiantuntevien lähipalvelujen turvaamiseen, saumattomaan hoitoketjuun, osallisuuteen, palvelujen koordinointiin ja yhden luukun periaatteeseen. Korostimme myös järjestön asiantuntemuksen hyödyntämisen tärkeyttä. Valinnanvapaus- ja monikanavarahoitukseen teimme lausunnon oikean tiedon ja tie- donsaannin merkityksestä valinnanvapautta käytettäessä.


   26   27   28   29   30