Page 29 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 29

TEKSTI Heli Viita-Louhio
Osaava henkilöstö on tärkeä voimavara
Suomen Kuurosokeat ry:n moniammatil- linen henkilöstö toimii kuurosokeiden asiakkaiden tukena elämän eri tilanteissa.
Yhdistyksen palveluksessa on mm. oikeuk- sien valvonnan asiantuntijoita, järjestötyön- tekijöitä, hoitohenkilöstöä, IT-asiantuntijoita ja -kouluttajia sekä kuntoutustyöntekijöitä. Toiminta on monipuolista ja työntekijöiden tarvitsemat kommunikaatiovalmiudet vaihte- levat työtehtävien mukaan.
Yhdistyksessä pidetään tärkeänä, että jokainen työntekijä pystyy kohtaamaan asiakkaansa heidän käyttämillään kielillä
ja kommunikaatiotavoilla, suhtautuu vuo- rovaikutukseen myönteisesti ja huomioi kuurosokeiden tapa- ja toimintakulttuurin yhteisissä tiloissa ja toiminnoissa. Kuuroso- keiden ryhmän käyttämät kielet ovat suomi tai ruotsi, suomalainen viittomakieli sekä ns. viitottu puhe. Kieliä käytetään yksittäin tai erilaisina yhdistelminä. Osa asiakkaista ottaa kieltä vastaan tuntoaistin avulla, ns. taktiileilla menetelmillä. Vuorovaikutustilanteisiin liittyy usein kuurosokean opastamista sekä fyysisen ja sosiaalisen lähiympäristön kuvailua. Monet asiakkaat haluavat, että lähiympäristöstä
ja sen tapahtumista kerrotaan heille sekä kielellisesti että kielellistä tietoa täydentävillä kuvailumenetelmillä, kuten haptiiseilla. Asiak- kaiden tarpeisiin vastatakseen työntekijöiden tulee olla valmiita hyväksymään kehollinen kosketus osana kokonaisvuorovaikutusta.
Kommunikaation taitotasot
Suomen Kuurosokeat ry:ssä otettiin muu- tama vuosi sitten käyttöön kommunikaation taitotasojärjestelmä. Se on kolmiportainen sisältäen perustason, ammattilaistason ja asi- antuntijatason. Perustason hallinta vaaditaan jokaiselta työntekijältä työnkuvasta riippu- matta. Tällä tasolla työntekijä selviytyy asiak- kaidensa sekä työyhteisönsä perusvuorovai- kutuksesta. Hän osaa muodostaa kontaktin ja esittäytyä suomalaisten kuurosokeiden käyttämillä kielillä ja kommunikaatiotavoilla. Työntekijä hallitsee vähintään kaksi kuu- rosokeiden käyttämää kommunikaatiome- netelmää. Hän osaa huomioida kumppanin kuulon ja näön rajoitteet sekä apuvälineet. Hän pystyy keskustelemaan omaan työhön- sä liittyvistä keskeisistä aiheista ja sopimaan asiakkaan kanssa tapaamisista, opastaa tur- vallisesti ja hallitsee hiukan myös ympäristön kuvailua.
Ammattilaistaso on vähimmäistaitotaso suoraa asiakastyötä tekeville. Siinä on lisäyk- siä perustasoon siten, että työntekijällä on valmius hallita erilaisia kommunikaatiotilan- teita itsenäisemmin, laajemmin sekä jous- tavasti vieraammissakin ympäristöissä. Hän hallitsee myös kommunikaation apuvälinei- den käyttöä ja kykenee kantamaan vastuuta ryhmätilanteiden yhteisen kommunikaati- on sujuvuudesta. Työntekijä voi saavuttaa
29


   27   28   29   30   31