Page 3 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 3

TEKSTI Tuula Hartikainen KUVA Kalle Lindh
HALLITUS
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvä lukija,
Sinulla on käsissäsi 45-vuotiaan Suomen Kuurosokeat ry:n ensimmäinen vuosi- julkaisu. Meidän pienelle yhdistyksellemme
se on eräänlainen työvoitto. Toivon julkaisun lisäävän tietoa yhdistyksestämme ja kak- soisaistivammoista, joita ei harvinaisuuten- sa vuoksi kovin laajasti tunneta. Usherin oireyhtymä, joka minulla on, sentään on päässyt 100 harvinaista sairautta käsitte- levän kirjan kansien väliin. Toimintamme ja kuurosokeuden tunnettuuden lisääminen
on yhdistyksellemme tärkeää. Tiedotus- ja vaikuttamistyö on meille myös keino edistää kuurosokeuden tunnistamista omana erilli- senä vammanaan.
”Oikea-aikaisella yksilöllisellä kuntoutuksella on valtava merkitys muuttuvaan näkö- ja
kuulotilanteeseen sopeutumi- sessa.”
Etenevän kuulonäkövamman kanssa eläminen vaatii melkoisia henkisiä voima- varoja. Kaksoisaistivammaisen henkilön on vaikea pysyä mukana tässä nopeaan tahtiin muuttuvassa ja kovin markkinahenkisessä
yhteiskunnassa. Tarvitsemme tueksemme kuurosokeuteen erikoistuneita työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita. Vaikka avustusten pieneneminen on pakottanut yhdistyksen tiukkaan taloudenpitoon, on avustuksilla ja niiden mahdollistamilla palveluilla edelleen suuri vaikutus kuurosokeiden hyvinvointiin.
Yksilöllisellä ja oikea-aikaisella kuntou- tuksella on valtava merkitys, kun henkilön pitää sopeutua muuttuvaan näkö- ja kuulo- tilanteeseen. Kuntoutuksen avulla saamme erilaisia apuvälineitä ja pätevää ohjausta niiden käyttöön. Riittävä ohjaus antaa val- miuksia pysyä mukana tietoyhteiskunnassa. Tietoja ja taitoja tarvitaan, sillä sähköistyvät palvelut ja sote aiheuttavat paljon haasteita lähitulevaisuudessa. Vertaistuellisella toimin- nalla on voimaannuttava vaikutus. Se auttaa meitä omalta osaltaan selviytymään arjessa ja kaikessa siinä myllerryksessä, missä tämä meidän 100-vuotias Suomemme on tällä hetkellä.
Toivottavasti yhteiskunnan arvomaail- massa on edelleen sijansa huolehtia hei- koimmassa asemassa olevista ihmisistä. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen tulisi olla tärkeä työkalu myös oman oikeuksien- valvontamme ulkopuolella. Meidän pieni jär- jestömme tarvitsee jatkossakin julkista tukea toimintaansa ja erilaisia yhteistyökumppanei- ta, jotta yhdistyksemme pystyy vastaamaan kuurosokeiden palvelutarpeisiin!
3


   1   2   3   4   5