Page 30 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 30

30
ammattilaistason suorittamalla esimerkiksi kuurosokeustyön perusopinnot tai niitä vas- taavan määrän muita kursseja tai opintoja.
Asiantuntijataso on vähimmäistaso työn- tekijöille, joille kommunikaatio on oman työn keskeinen sisältö ja osaamisalue. Asian- tuntijalla on yleensä korkeakoulutasoinen teoreettinen tietopohja aiheeseen, laaja työkokemus sekä hyvät käytännön taidot kuurosokeiden kommunikaatiosta ja viestin- nästä. Hänellä on myös pedagogiset valmiu- det ohjata ja kouluttaa asiakkaita sekä muita työntekijöitä kommunikaation eri aiheissa. Hän hallitsee oppimateriaalien valmistamisen ja osallistuu ehkä myös vuorovaikutuksen tutkimiseen ja kehittämiseen omalla erityis- alueellaan.
Kommunikaation taitotasojen sisällöt ja arviointi perustuvat soveltuvin osin yleiseen eurooppalaiseen kielitaitojen viitekehykseen. Taitotasoissa ei kuitenkaan ole kyse ensisi- jaisesti työntekijälle vieraan kielen asemassa olevan kielen taitojen arvioinnista vaan kuu- rosokeiden monimuotoisen kommunikaa- tion ja tapa- ja toimintakulttuurin hallinnan arvioinnista. Kielitaitoa arvioidaan lähinnä teknisessä mielessä; hallitseeko työntekijä riittävästi kieltä ja keinot, joiden varassa kie- lellinen vuorovaikutus onnistuu. Huomiota kiinnitetään myös kuurosokeille ominaisen tapakulttuurin hallintaan.
Perustason näyttötilanne
Suomen Kuurosokeat ry huolehtii työn- antajana siitä, että uudelle työntekijälle
annetaan kuurosokeustaitojen alkuperehdy- tys työsuhteen alkuvaiheessa. Noin vuoden kuluttua töihin tulostaan työntekijä osoittaa kuurosokean henkilön kohtaamistaitonsa pienessä näyttötilanteessa.
Perustason näyttötilanne järjestetään yleensä työntekijän omalla työpaikalla. Näytön ottaa vastaan työpari, johon kuuluu yhdistyksessä työskentelevä kielen ja kom- munikaation asiantuntija sekä näyttöjen vastaanottamiseen koulutettu kuurosokea henkilö. Näytössä arvioidaan työntekijän kommunikaation, kuvailun ja opastuksen perustaitoja. Työntekijä saa samalla mahdol- lisuuden arvioida jo saavuttamiaan taitoja ja tunnistaa, missä asioissa hänen pitäisi vielä kehittyä.
Näyttötilanteita on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Vuosi 2016 oli näyttöjen annon osalta melko hiljainen, sillä henkilöstössä ei ollut juurikaan vaihtuvuutta mm. yhdistyksen rahoituspohjan muutosten vuoksi.
Kuurosokeustyön perusteiden kansallinen koulutus
Kuurosokeustyön perusteiden opintoja ja teemakursseja järjestettiin pitkän aikaa Poh- joismaisen ministerineuvoston rahoituksella yhteispohjoismaisessa koulutuskeskuksessa Tanskassa. Nykyään vastaavaa koulutusta järjestetään kussakin Pohjoismaassa erikseen. Suomessa yhteispohjoismaisiin kuurosokei- den opetussuunnitelmiin pohjautuva kan- sallinen koulutus toteutettiin ensimmäisen kerran lokakuun 2015 ja kesäkuun 2016


   28   29   30   31   32