Page 31 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 31

”Kouluttajien ja opiskelijoi- den palaute koulutuksesta oli hyvää.”
välisenä aikana yhteistyössä Kuurojen kan- sanopiston kanssa. Koulutus antaa eri alojen ammattilaisille perustietoja ja -taitoja kuu- rosokeiden erityisryhmän kanssa työskente- lyyn. Yhdistyksen omat työntekijät saavuttavat koulutuksessa kuurosokeiden kommunikaa- tion taitotasojen ammattilaistason valmiudet. Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijä voi hakeutua koulutukseen työskenneltyään kuu- rosokeusalalla vähintään vuoden.
Koulutus sisältää perustietoa suomalais- ten kuurosokeiden monikielisestä ryhmästä, kommunikaatiosta, kuvailusta, opastamisesta, aisteista ja niiden toiminnasta, kuurosokeu- tumisen seurannaisvaikutuksista, yhteis- kunnan tuesta kuurosokeille sekä erilaisiin tukitoimiin ja palveluihin liittyvästä lainsää- dännöstä. Kuurojen kansanopistossa näiden opintojen laajuus on 13 opintoviikkoa, opin- toviikon vastatessa 26 työtuntia.
Ensimmäiseen koulutukseen osallistui toistakymmentä opiskelijaa eri työpaikoilta ympäri Suomea. Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijöitä oli kolme. Koulutus järjestettiin monimuoto-opiskeluna, joka sisälsi 12 lähi- opetuspäivää Kuurojen Kansanopistolla, it- senäistä opiskelua kirjallisuuslähteiden avulla kotona sekä aiheisiin liittyviä havainnointeja
ja pohdintoja omasta työstä. Lähiopetus sisälsi luentoja sekä kommunikaatioon ja opastamiseen liittyviä käytännön harjoituk- sia. Opiskelijat tekivät lisäksi etätehtäviä laatien itsenäisestä opiskelustaan ja lähi- opetuksen sisällöistä kirjallisia yhteenvetoja. Suorituksista sai palautetta, ja ne arvioitiin periaatteella ”hyväksytty”/ ”ei vielä hyväksyt- ty”.
Kouluttajien ja opiskelijoiden palaute kou- lutuksesta oli hyvää. Esimerkiksi hoitaja Tarja Haapaniemi, jonka äidinkielet ovat suomalai- nen viittomakieli ja suomen kieli, kertoo saa- neensa paljon lisää tietoa kuurosokeudesta.
– Sain uutta tietoa esim. kuurosokeuden aiheuttajista, eri ikäryhmistä ja muuta sellaista arkeen liittyvää tietoa, jota kaipasin työssäni. Myös harjoittelut olivat hyödyllisiä. Ymmär- sin, että tulee antaa aikaa kommunikaatiolle, koska se voi olla hitaampaa. Ja että toisto
voi olla tärkeää, esim. kysymysten uusiminen. Opin, että käsien kautta välittyy samaa oheis- viestintää taktiiliviittojalle kuin muut saavat näön ja kuulon avulla. Olen myös alkanut käyttää enemmän keholle annettavia viestejä eli haptiiseja. Ja nyt myöhemmin, kun olen käytännön työssä kohdannut asioita, olen ymmärtänyt oppeja vieläkin syvemmin.
Yhteistyö Kuurojen kansanopiston kanssa sujui hyvin, ja opisto olisi kiinnostunut järjes- tämään koulutuksen uudelleen syksyllä 2017. Koulutusta pyritään jatkossa kehittämään muun muassa siten, että syntymästään kuu- rosokeiden kanssa työskentelevien tarvitse- mia tietoja ja taitoja saataisiin laaja-alaisem- min mukaan.
31


   29   30   31   32   33