Page 32 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 32

32
Suomen Kuurosokeat ry tilastojen valossa TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 01.01. – 31.12.2016
Taloudellinen tulos
Suomen Kuurosokeat ry:n ylijäämä oli tili- kauden lopussa 20 629,83 euroa (edellisen vuoden 2015 vertailutiedot sulkeissa, ylijää- mä 78 380 euroa). Taseen loppusumma oli 1 997 080 euroa. Käyttämättömiä RAY:n yleis- ja kohdennettuja avustuksia oli 257 560 eu- roa. Tulos muodostui Kuntoutumis- ja asu- mispalveluiden ylijäämästä 26 600 euroa, rahastojen alijäämästä 16 900 euroa, varain- hankinnan ylijäämästä 12 800 ja järjestötoi- minnan alijäämästä 1 400 euroa. Yleisavus- tuksella katettiin yleisavustettavan toiminnan kulut. Alijäämää muodostui poistoista, jotka eivät ole yleisavustuksessa hyväksyttäviä ku- luja. Kuurosokeiden Toimintakeskuksen kat- toremontin poistot 2 138,48 euroa katetaan rahastosta tilinpäätöksen vahvistamisen jäl- keen. Yleisavustusta jäi käyttämättä 94 510 euroa. Rahastojen nettotuotot olivat 4 917 euroa. Rahastoja käytettiin 20 830 euroa.
Rahastojen alijäämä oli 16 939 euroa. Keräystuottoa käytettiin hankintoihin 520 euroa ja keräyskampanjan kuluihin 2 710 eu- roa. Keräyskampanjan tuotot olivat 9 285 euroa. Varainhankinnan muut lahjoitukset
ja testamenttilahjoitukset olivat 5 614 eu- roa, muut varainhankinnan tuotot 704 euroa, muu myynti 326 euroa ja korkotuotot 491 euroa. Varainhankinnan tuotot yhteensä oli- vat 16 420 euroa. Varain-hankinnan kulut oli- vat yhteensä 3 611 euroa. Koko varainhan- kinnan ylijäämä oli 12 809 euroa.
Suomen Kuurosokeat ry:n tulot olivat yh- teensä 4,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Kulut olivat 4,1 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa). Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ol- lut 31.12.2016. Lainojen viimeinen lyhenny- serä oli 29.8.2016.
Toiminnan rahoitus muodostui seuraavasti: RAY 1 938 586 euroa, 47 %, (2 393 999, 50 %),


   30   31   32   33   34