Page 33 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 33

kuntien maksamat palvelumaksut, 1 374 225 euroa, 33 % (1 406 806 euroa, 29 %) ja Kela 461 949 euroa, 11 %, (562 060 euroa, 12 %). Loput yhteensä 353 971 euroa, 9 % (415 628 euroa, 9 %), tulevat mm. sairaalalasku- tuksesta, vuokratuotoista ja oman toiminnan tuotoista.
Palkat ja henkilöstökulut olivat suurin kulue- rä 2 809 318 euroa, 68 % (3 140 607 euroa, 67 %) kokonaiskuluista.
Muut toiminnan kulut olivat 475 688 euroa, 12 % (605 105 euroa,13 %), kokonaiskuluis- ta. Toiminnan yhteiskulut olivat yhteensä 317 779 euroa, 8 % (392 565 euroa, 8 %) koko- naiskuluista. Muut kulut yhteensä 505 317 euroa, 12 % (561 833 euroa, 12 %) kokonais- kuluista.
Suomen Kuurosokeat ry:n johto ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenet olivat: Tuula Hartikainen, puheenjohtaja, Esko Jäntti, varapuheenjoh- taja, Martti Avila, Ulla Kungas, Saini Lepistö, Sanna Paasonen ja Ari Suutarla.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Kai Leinonen. Yhdistyksen tilintarkastajayhteisö- nä toimi Tilintarkastusrengas Oy ja vastuulli- sena tilintarkastajana KHT Lotta Kauppila.
Henkilöstö
Suomen Kuurosokeat ry:n henkilökunnan määrä oli yhteensä 69 (70). Palkat ja palk- kiot ilman sosiaalikuluja olivat yhteensä 2,3 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
Katsaus tulevaan kehitykseen
Uusi varainkeräyslupa on saatu vuosille 2017 – 2018. Keräystoimintaa suunnitellaan ja kehite- tään yhdessä varainhankintatoimiston kanssa.
Hallituksen hyväksymää muutosstrategi-
an toteuttamista jatketaan vuonna 2017. YT-neuvottelujen tuloksena henkilös-
töä on sopeutettu muuttuvaan rahoituk- seen. STEA:n antaman investointirahoituk- sen turvin korjataan STEA-rahoitteisten toimintojen työtiloja Kuurosokeiden Toi- mintakeskuksessa. Tavoitteena on keskittää STEA-avusteiset toiminnot Tampereelle syk- syn 2017 aikana, paitsi alueelliset toiminnot.
Toiminnan kehittämisen painopistealueet ovat muutosstrategian mukaisesti:
A. Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen toimintajärjestelmähankkeen kautta.
B. Markkinointiviestinnän ja tiedotuksen ke- hittäminen
C. Rahoituspohjan vahvistaminen ja laajenta- minen
D. Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja vaikutta- vuuden kehittäminen
STEA avustaa vuoden 2017 toimintaa seu- raavasti: Yleisavustus yhdistyksen toimintaan on 600 000 euroa (650 000). Kohdenne- tut AK-avustukset ovat yhteensä 1 205 000 euroa (1 351 000). Investointiavustusta 500 000 euroa vuodelle 2017 ja 49 000 euroa vuodelle 2018.
Tampereen vuokratalosäätiön ARA:n rahoit- tama talohanke Kuurosokeiden Toimintakes- kuksen alueella valmistuu ryhmäkotien osal- ta 1.2.2017 ja yksittäisten asuntojen osalta 1.3. 2017. Nykyisten kiinteistöjen remon- tointi aloitetaan heti, kun tiloja vapautuu. Kiinteistön muutostyöt on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2017.
33


   31   32   33   34   35