Page 34 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 34

HENKILÖSTÖKOULUTUKSIA 2016
Kuntoutumis- ja asumispalvelut
RAI HC
peruskäyttö
8 henkilöä
sisäinen koulutus
EA
2 x 2 päivää
15 henkilöä
sisäinen koulutus, ulkopuo- linen kouluttaja
marras- jou- lukuu 2016
ICF-koulutus
kertausta, Jyväskylän ja Tampereen kuntoutus- työryhmille
8 henkilöä
sisäinen koulutus
23.5.
IMS
peruskäyttö, Jyväskylän kuntoutustiimi
2 henkilöä
sisäinen koulutus, koulut- tajina Merja Kovanen ja Kaija Pekkanen
17.12.
Kommunikaatio-pal- velujen 15 v. seminaari
2 henkilöä
Iiris, Helsinki
7.10.
Kuurosokean koh- taaminen
2 alkuperehdytyspäivää
9 henkilöä
sisäisiä koulutuksia, koulut- tajana Merja Kovanen
7.-8.3.
RAI-arviointien täyt- täminen
perusteet
8 henkilöä
sisäinen koulutus, koulut- tajana sairaanhoitaja Tanja Ahonen
16.6.
Ympäristön kuvailu kuurosokeille
uudisrakennuksen käyt- töönottokoulutus, asu- misen palvelut
9 henkilöä
sisäinen koulutus, koulut- tajana kommunikaatiopääl- likkö Riitta Lahtinen
20.10. jatkui v. 2017
Ympäristön kuvailu kuurosokeille
Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskuksen henkilöstö
3 henkilöä
sisäinen koulutus, koulut- tajana kommunikaatiopääl- likkö Riitta Lahtinen
18.1.
Viittomakielen al- keisjatko- ja jatko- kurssit
5 opetuspäivää
9 henkilöä
sisäisiä koulutuksia, ulko- puolinen opettaja
Sairaalahaptiisit
0,5 koulutuspäivää
8 henkilöä
sisäinen koulutus, koulut- tajana kommunikaatiopääl- likkö Riitta Lahtinen
9.3.
TeamWeaver -ohjel- man käyttö
Kuulonäkövammaisten kuntoutumiskeskus
4 henkilöä
sisäinen koulutus, koulut- tajana IT-päällikkö Marko Vainiomaa
12.9.
Koko järjestön yhteiset koulutukset
IMS-toimintajärjes- telmä
Käyttöönotto-koulu- tukset, 4 koulutuspäi- vää prosessinomistajille
14 henkilöä
IMS Solutions
10.5.- jatkui v. 2017
34


   32   33   34   35   36