Page 4 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 4

4
TEKSTI Kai Leinonen KUVAT Tuija Wetterstrand
ORGANISAATIO
Organisaatiomme haasteiden ja mahdollisuuksien vuosi
Vuosi 2016 oli ehkä poikkeuksellisin vuosi 45-vuotisen yhdistyksem- me historiassa. Muutoksia tuli niin talouteen kuin toimintaankin. Vuoden aikana tehtiin päätöksiä, jotka vaikuttavat toimintaamme pitkälle tulevaisuuteen. Toimintaa sopeutettiin ja kehitettiin saman- aikaisesti.
Järjestötoiminnan merkittävin muutos liittyi sen rahoituspohjan heikkenemi- seen RAY:n rahoituslinjausten seurauksena.
Jouduimme jo vuonna 2016 sopeuttamaan
ja supistamaan järjestötoiminnan organisaa- tiotamme ja toimintaamme merkittävästi. Lisää supistuksia on tulossa vuosina 2017
ja 2018. Kuntoutumis- ja asumispalvelujen puolella haasteet liittyivät asiakkaidemme Kela-rahoitteiseen kuntoutukseen pääsyyn ja asumispalvelujen laajenemiseen Tampereen Hervantaan keväällä 2017 valmistuvan uuden asuinrakennuksen myötä.
Muutoksiin varautumiseksi yhdistys laati syksyllä 2015 muutosstrategian, joka otet- tiin laajemmin käyttöön kuluneena vuonna. Vuoden 2018 loppuun kestävän strategian päätavoitteeksi on asetettu kuurosokeuteen liittyvän erityisosaamisen ja kuurosokeusläh- töisten palvelujen säilymisen ja kehittymisen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäris-
tössä. Päätavoite jakautuu kahteen osatavoit- teeseen: toiminnan sopeuttamiseen ja sen kehittämiseen.
Yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä yh- distys päätti keskittää hallintonsa ja ei-alu- eelliset järjestötoimintansa Tampereelle Kuurosokeiden Toimintakeskukseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Järjestötoiminnalle rakennetaan toimistotilat asuinkäytöstä va- pautuvaan rivitaloon. Samanaikaisesti järjes- tötoiminnan keskittämisen kanssa päätettiin myös kuntoutustoiminnan keskittämisestä. Edessä on Toimintakeskuksen kuntoutustilo- jen remontointi erilaisia kuntoutujia parem- min palveleviksi. Toimintojen keskittäminen yhdistyksen omiin tiloihin nähdään talou- dellisesti järkevänä. Lisäksi keskittäminen mahdollistaa kuurosokeustyön uudenlaisen kehittämisen ja tuo muita synergiaetuja. Muutos on aina mahdollisuus. Toimintojen keskittäminen Helsingistä ja Jyväskylästä


   2   3   4   5   6