Page 5 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 5

”Suurten muutosten keskelläkin on tärkeää, että muistamme yhdistyksen perustehtävän. Tavoitteena on asiakkaidemme oi- keuksien turvaaminen, vireä järjestötoiminta sekä laadukkaiden ja
asiantuntevien palvelujen tuottaminen. ”
Tampereelle tulee kuitenkin aiheuttamaan myös haasteita, esimerkiksi henkilöstömuu- toksia. Myös eläköitymisiä on tapahtumassa ja niidenkin myötä osaamista häviää.
”Muutos on aina mahdolli- suus.”
Vuoden aikana järjestössämme käytiin ensimmäistä kertaa useita peräkkäisiä yh- teistoimintaneuvotteluja toiminnan sopeut- tamiseksi. Niiden seurauksena työntekijöitä irtisanottiin, osa-aikaistettiin ja lomautettiin. Asumispalvelujen neuvotteluissa keskustel- tiin työn muutoksista toiminnan laajentues- sa. Taloustilanteen heikkeneminen vaikutti eniten aluesihteeripalvelujen organisaatioon ja työhön. Toimintavuoden aikana valmistel- tiin myös uutta organisaatiorakennetta. Siitä päättäminen siirtyi yhdistyksen syyskokouk-
selta vuoden 2017 kevätkokoukselle.
Suurten muutosten keskelläkin on tärkeää, että muistamme yhdistyksen perustehtävän. Tavoitteena on asiakkaidemme oikeuksien turvaaminen, vireä järjestötoiminta sekä laadukkaiden ja asiantuntevien palvelujen tuottaminen. Kuurosokeusasiantuntijuut-
ta on kehitettävä edelleenkin muutoksista huolimatta. Toiminnanjohtajana haluan nähdä yhdistyksemme myös tulevaisuudessa roh- keana uudistajana ja pienen asiakasryhmäm- me tarpeiden esille nostajana!
Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten vertais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Järjestö
on edistänyt kuurosokeiden oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista jo 45 vuo- den ajan. Kuurosokeiden kansalaisjärjestö- nä se on maassamme ainutlaatuinen.
5


   3   4   5   6   7