Page 6 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 6

TEKSTI Ritva Rouvinen KUVAT Tuija Wetterstrand
ALUEELLINEN TYÖ
Kohti yhdistyviä aluepalveluja
6
Raha-automaattiyhdistys (nykyisin STEA) ohjeisti Suomen Kuurosokeat ry:tä yhdistämään aluesihteeripalvelut ja kotikun-
tatyön vuoden 2017 alusta lähtien. Näille kahdelle toiminnolle osoitetun avustussum- man ilmoitettiin pienenevän merkittävästi ja vuosi 2016 olikin toiminnan muutosten valmistelun vuosi. Rahoituksen pienenemi- nen johti Kuopion aluetoimiston lakkautta- miseen, alueellisten työntekijöiden määrän vähenemiseen ja yksittäisten työntekijöiden asiakasalueiden laajenemiseen.
Yhdistyksen hallitus päätti, että yhdisty- neiden toimintojen uusi nimike tulee ole- maan Aluepalvelut. Aluepalvelut on valta- kunnallinen kuurosokeusalan asiantuntija- ja resurssiverkosto, joka täydentää ja tukee jul- kisen ja yksityisen sektorin palveluja erityis-
osaamisellaan. Aluepalvelujen työntekijöiden uudeksi nimikkeeksi päätettiin oikeuksien- valvonnan asiantuntija. Yksikkö palvelee kaikenikäisiä kuurosokeita ja kuulonäkö- vammaisia valtakunnallisesti. Oikeuksienval- vonnan asiantuntija on asiakkaiden, heidän lähipiirinsä ja yhteistyötahojen käytettävissä kuurosokeuteen liittyvissä kysymyksissä. Aluetoimistoja on muutosten jälkeen jäljellä viisi. Työntekijät liikkuvat tarpeen ja tilanteen mukaan eri puolilla maata.
Aluepalvelujen toiminnan lähtökohta on asiakkaan yksilöllinen tarve ja YK:n vammais- ten ihmisoikeussopimus. Kuurosokeus on toimintarajoite, joka vaikuttaa eniten kom- munikaatioon, tiedonsaantiin, liikkumiseen ja arkielämässä selviytymiseen.
Palveluohjaus ja neu- vonta ovat asiakastyön keskeisiä toiminta- muotoja.


   4   5   6   7   8